福彩3d开奖结果|倪姓男宝宝起名_姓倪的男孩名字(满分/高分)

投稿:Hickey 来源:起名网 2017-6-7 14:48:00
本文来源:http://www.kqmbg.com.cn/a/news.fznews.com.cn/

上海快3www.kqmbg.com.cn,《指导意见》的出台,会通过加大权限下放,提升经济发达镇的管理能力,实现镇级政府由“看到管不到”向“看到管得到”的转变。同时,强权之后,如何进行有效地使用、规制和监督,也成为了不可回避的重要议题。

导语倪姓男宝宝起名_姓倪的男孩名字(满分/高分),倪姓是当今中国姓氏排行第一百一十一位的姓氏(在台湾省则排在第九十五位),人口较多,约占全国汉族人口的百分之零点一四。那么倪姓男宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

倪姓是当今中国姓氏排行第一百一十一位的姓氏(在台湾省则排在第九十五位),人口较多,约占全国汉族人口的百分之零点一四。那么倪姓男宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

倪姓男宝宝起名大全(适合五行喜木的宝宝)

 • 倪祺云
 • 倪国高
 • 倪健华
 • 倪若耀
 • 倪敬清
 • 倪望杰
 • 倪苑元
 • 倪健豪
 • 倪章尧
 • 倪乾元
 • 倪若原
 • 倪若腾
 • 倪国宁
 • 倪浩荣
 • 倪熙栋
 • 倪浩高
 • 倪祺杰
 • 倪国荣
 • 倪楷栋
 • 倪彬棋
 • 倪国恒
 • 倪若恒
 • 倪章木
 • 倪彬华
 • 倪彬高
 • 倪祺凯
 • 倪若天
 • 倪健瀚
 • 倪国杰
 • 倪国福
 • 倪强尧
 • 倪国渊
 • 倪若瀚
 • 倪章栋
 • 倪琪景
 • 倪若晋
 • 倪康云
 • 倪健元
 • 倪苛杰
 • 倪琪皓
 • 倪浩气
 • 倪敬棕
 • 倪楷闲
 • 倪健文
 • 倪若文
 • 倪敬杰
 • 倪康宁
 • 倪强福
 • 倪彬博
 • 倪若伦
 • 倪若博
 • 倪彬荣
 • 倪彬凯
 • 倪楠雄
 • 倪楠栋
 • 倪楠尧
 • 倪苑栋
 • 倪雪芹
 • 倪强杰
 • 倪浩棋
 • 倪若菲
 • 倪彬哲
 • 倪国华
 • 倪苑哲
 • 倪彬皓
 • 倪彬嘉
 • 倪苑杰
 • 倪悟瀚
 • 倪健展
 • 倪敬云
 • 倪健棋
 • 倪康文
 • 倪健凌
 • 倪鼎皓
 • 倪健腾
 • 倪强歌
 • 倪琪栋
 • 倪章嘉
 • 倪苑瀚
 • 倪敬凯
 • 倪彬恒
 • 倪章元
 • 倪健洪
 • 倪苑智
 • 倪若尘
 • 倪浩藏
 • 倪苑博
 • 倪国峰
 • 倪若溪
 • 倪康杰
 • 倪国皓
 • 倪若尧
 • 倪苑文
 • 倪楠杰
 • 倪健耀
 • 倪楠智
 • 倪若凯
 • 倪健洋
 • 倪若宝
 • 倪苑皓
 • 倪浩尧
 • 倪国庭
 • 倪健渊
 • 倪楷博
 • 倪若庭
 • 倪健宁
 • 倪国蓝
 • 倪健凯
 • 倪楠博
 • 倪雪元
 • 倪楷皓
 • 倪国嘉
 • 倪楠云
 • 倪苑嘉
 • 倪国文
 • 倪鼎棋
 • 倪健尧
 • 倪健方
 • 倪熙尧
 • 倪鼎栋
 • 倪康博
 • 倪彬原
 • 倪敬尧
 • 倪若豪
 • 倪健哲
 • 倪国哲
 • 倪浩嘉
 • 倪健杰
 • 倪熙皓
 • 倪强洋
 • 倪强荣
 • 倪若皓
 • 倪健乔
 • 倪浩元
 • 倪强雄
 • 倪国云
 • 倪鼎凯
 • 倪敬渊
 • 倪国月
 • 倪浩原
 • 倪苑景
 • 倪国洪
 • 倪浩月
 • 倪若栋
 • 倪敬普
 • 倪康凯
 • 倪国烈
 • 倪敬栋
 • 倪强哲
 • 倪国原
 • 倪国豪
 • 倪强华
 • 倪苑棋
 • 倪若福
 • 倪若凌
 • 倪强博
 • 倪英方
 • 倪若乔
 • 倪健清
 • 倪健栋
 • 倪苑乔
 • 倪章原
 • 倪苑月
 • 倪苑宁
 • 倪章凯
 • 倪强栋
 • 倪若普
 • 倪康峰
 • 倪健伦
 • 倪彬耀
 • 倪健皓
 • 倪彬智
 • 倪国凯
 • 倪彬渊
 • 倪国元
 • 倪楷尧
 • 倪苑福
 • 倪彬闲
 • 倪楷杰
 • 倪彬瀚
 • 倪敬皓
 • 倪楷智
 • 倪琪渊
 • 倪国晋
 • 倪国闲
 • 倪彬庭
 • 倪彬洋
 • 倪国栋
 • 倪章杰
 • 倪浩凯
 • 倪强腾
 • 倪若峰
 • 倪雪景
 • 倪国雄
 • 倪彬文
 • 倪国腾
 • 倪楷渊
 • 倪健福
 • 倪荣君
 • 倪嘉材

倪姓男宝宝起名大全(适合五行喜火的宝宝)

 • 倪若耀
 • 倪圣智
 • 倪章尧
 • 倪若腾
 • 倪鼎翔
 • 倪国宁
 • 倪章宝
 • 倪章庭
 • 倪章木
 • 倪若天
 • 倪章玮
 • 倪章栋
 • 倪若晋
 • 倪康宁
 • 倪章哲
 • 倪若伦
 • 倪章维
 • 倪鼎智
 • 倪彬哲
 • 倪苑哲
 • 倪健展
 • 倪健凌
 • 倪鼎皓
 • 倪健腾
 • 倪章伦
 • 倪章嘉
 • 倪章元
 • 倪苑智
 • 倪若尘
 • 倪章宁
 • 倪健耀
 • 倪楠智
 • 倪若宝
 • 倪章轩
 • 倪国庭
 • 倪若庭
 • 倪健宁
 • 倪鼎棋
 • 倪鼎栋
 • 倪健哲
 • 倪国哲
 • 倪伟耀
 • 倪鼎凯
 • 倪国烈
 • 倪强哲
 • 倪章耀
 • 倪若凌
 • 倪章原
 • 倪苑宁
 • 倪章凯
 • 倪章天
 • 倪健伦
 • 倪彬耀
 • 倪彬智
 • 倪楷智
 • 倪国晋
 • 倪彬庭
 • 倪章杰
 • 倪强腾
 • 倪章智
 • 倪国腾
 • 倪章境
 • 倪鼎庭
 • 倪烟轩
 • 倪楠耿
 • 倪楷哲
 • 倪嘉隆
 • 倪鼎轩
 • 倪鼎恩
 • 倪玮遥
 • 倪敬烈
 • 倪鼎原
 • 倪敬哲
 • 倪琪哲
 • 倪敬伦
 • 倪敬庭
 • 倪楠哲
 • 倪煜城
 • 倪嘉利
 • 倪尘远
 • 倪琪晋
 • 倪荣利
 • 倪鼎高
 • 倪鼎伦
 • 倪嘉志
 • 倪鼎哲
 • 倪荣志
 • 倪鼎城
 • 倪畅忆
 • 倪荣绩
 • 倪圣哲
 • 倪圣耿
 • 倪玮志
 • 倪烨伟
 • 倪宁康
 • 倪嘉章
 • 倪荣振
 • 倪嘉振
 • 倪鼎丰
 • 倪敬来
 • 倪祺知
 • 倪敬昊
 • 倪鼎松
 • 倪鼎坤
 • 倪楷忠
 • 倪楷丰
 • 倪敬丰
 • 倪鼎东
 • 倪鼎岩
 • 倪鼎忠
 • 倪鼎萧
 • 倪祺丰
 • 倪圣忠
 • 倪圣昊
 • 倪敬易
 • 倪琪忠
 • 倪楷彤
 • 倪圣丰
 • 倪旭遥
 • 倪亦隆
 • 倪宇志
 • 倪亦临
 • 倪旭志
 • 倪宇隆
 • 倪亦志
 • 倪亦遥
 • 倪亦良
 • 倪全佑
 • 倪宇良
 • 倪宇临
 • 倪宇灿
 • 倪嘉泰
 • 倪玮俊
 • 倪荣俊
 • 倪嘉俊
 • 倪玮炫
 • 倪荣南
 • 倪玮泰
 • 倪玮拓
 • 倪玮南
 • 倪荣泰
 • 倪嘉南
 • 倪古易
 • 倪德忠
 • 倪贤易
 • 倪乐奇
 • 倪德依
 • 倪贤来
 • 倪叶易
 • 倪贤昊
 • 倪冬奇
 • 倪德昊
 • 倪啸忠
 • 倪旦奇
 • 倪叶知
 • 倪德林
 • 倪德坤
 • 倪叶昊
 • 倪玉彤
 • 倪德东
 • 倪圣宁
 • 倪鼎玮
 • 倪章古
 • 倪章冬
 • 倪敬畅
 • 倪鼎维
 • 倪敬宁
 • 倪圣图
 • 倪鼎荣
 • 倪德轩
 • 倪乐城
 • 倪德恩
 • 倪德高
 • 倪厉轩
 • 倪古烈
 • 倪贤耀
 • 倪贤凌
 • 倪贤烈
 • 倪叶凌
 • 倪贤哲
 • 倪叶庭
 • 倪古耀
 • 倪叶宝
 • 倪德原
 • 倪贤伦
 • 倪啸哲
 • 倪德展
 • 倪德哲
 • 倪冬轩
 • 倪古凌
 • 倪叶伦
 • 倪古哲
 • 倪叶耀
 • 倪叶烈
 • 倪卫凌
 • 倪古庭
 • 倪贤庭
 • 倪昊延
 • 倪昊志
 • 倪依隆

倪姓男宝宝起名网宝宝起名大全(适合五行喜土的宝宝)

 • 倪靖翔
 • 倪野轩
 • 倪圣智
 • 倪晨翔
 • 倪鼎翔
 • 倪川翔
 • 倪章玮
 • 倪商轩
 • 倪绍轩
 • 倪伟宸
 • 倪新翔
 • 倪章维
 • 倪绍硕
 • 倪晨轩
 • 倪伟盛
 • 倪伟胜
 • 倪伟超
 • 倪伟峻
 • 倪伟诚
 • 倪章轩
 • 倪圣翔
 • 倪伟瑜
 • 倪伟耀
 • 倪圣超
 • 倪绍翔
 • 倪伟刚
 • 倪伟硕
 • 倪伟捷
 • 倪唯仁
 • 倪野诚
 • 倪圣捷
 • 倪圣盛
 • 倪野胜
 • 倪章境
 • 倪裕轩
 • 倪齐辰
 • 倪瑞远
 • 倪圣恩
 • 倪烟轩
 • 倪鼎轩
 • 倪圣轩
 • 倪睿余
 • 倪鼎恩
 • 倪瑞延
 • 倪玮遥
 • 倪瑞余
 • 倪煜城
 • 倪玮远
 • 倪诚均
 • 倪齐佑
 • 倪瑜辰
 • 倪新恩
 • 倪尘远
 • 倪圣刚
 • 倪圣峻
 • 倪睿远
 • 倪瑜延
 • 倪玮辰
 • 倪鼎城
 • 倪畅忆
 • 倪圣哲
 • 倪圣耿
 • 倪靖轩
 • 倪银辰
 • 倪银延
 • 倪瑞辰
 • 倪睿辰
 • 倪千轩
 • 倪誓佑
 • 倪玮志
 • 倪烨伟
 • 倪睿伟
 • 倪银伟
 • 倪齐伟
 • 倪玮崇
 • 倪瑜伟
 • 倪玮誉
 • 倪誓伟
 • 倪鼎坤
 • 倪川坤
 • 倪圣坤
 • 倪圣依
 • 倪川岩
 • 倪新坤
 • 倪靖坤
 • 倪鼎岩
 • 倪圣忠
 • 倪圣昊
 • 倪圣青
 • 倪圣昌
 • 倪圣丰
 • 倪西辰
 • 倪亦延
 • 倪任延
 • 倪亦隆
 • 倪亦聪
 • 倪宇辰
 • 倪亦均
 • 倪宇志
 • 倪亦临
 • 倪宇隆
 • 倪亦志
 • 倪亦遥
 • 倪亦良
 • 倪亦秀
 • 倪亦阳
 • 倪全佑
 • 倪亦余
 • 倪宇良
 • 倪西佑
 • 倪亦佑
 • 倪宇临
 • 倪亦辰
 • 倪宇均
 • 倪亦远
 • 倪舟佑
 • 倪舟辰
 • 倪宇灿
 • 倪如佑
 • 倪睿勇
 • 倪玮信
 • 倪玮俊
 • 倪玮炫
 • 倪玮泰
 • 倪玮拓
 • 倪玮南
 • 倪瑞勇
 • 倪玮星
 • 倪叶承
 • 倪叶尚
 • 倪德依
 • 倪叶易
 • 倪世坤
 • 倪卫昌
 • 倪逸承
 • 倪叶青
 • 倪叶知
 • 倪德坤
 • 倪叶坤
 • 倪叶昊
 • 倪圣瑞
 • 倪圣宁
 • 倪鼎玮
 • 倪圣诚
 • 倪鼎维
 • 倪绍永
 • 倪圣图
 • 倪商永
 • 倪圣瑜
 • 倪圣玮
 • 倪新玮
 • 倪圣齐
 • 倪圣硕
 • 倪裕玮
 • 倪新硕
 • 倪德轩
 • 倪乐城
 • 倪德恩
 • 倪磊峻
 • 倪厉轩
 • 倪叶凌
 • 倪世恩
 • 倪叶庭
 • 倪锐轩
 • 倪川永
 • 倪叶宝
 • 倪世轩
 • 倪叶书
 • 倪叶释
 • 倪冬轩
 • 倪叶益
 • 倪叶伦
 • 倪叶城
 • 倪叶耀
 • 倪叶烈
 • 倪叶峻
 • 倪叶轩
 • 倪卫凌
 • 倪叶祖
 • 倪昌辰
 • 倪昊延
 • 倪青延
 • 倪尚佑
 • 倪昌延
 • 倪尚阳
 • 倪依隆
 • 倪岩佑
 • 倪昌佑
 • 倪尚延
 • 倪尚辰
 • 倪青阳
 • 倪圣川
 • 倪承佑
 • 倪昊余
 • 倪青辰
 • 倪昊阳
 • 倪昌余
 • 倪彤辰
 • 倪青余
 • 倪承辰

倪姓男宝宝起名大全(适合五行喜金的宝宝)

 • 倪川博
 • 倪靖翔
 • 倪绍诚
 • 倪紫然
 • 倪绍洋
 • 倪川喻
 • 倪晨翔
 • 倪新胜
 • 倪川翔
 • 倪海尊
 • 倪川盛
 • 倪晨方
 • 倪浩瑞
 • 倪绍福
 • 倪浩诚
 • 倪商轩
 • 倪绍轩
 • 倪伟宸
 • 倪商睿
 • 倪商齐
 • 倪熙胜
 • 倪浩瑜
 • 倪晨超
 • 倪熙盛
 • 倪新翔
 • 倪新盛
 • 倪绍文
 • 倪绍硕
 • 倪绍博
 • 倪晨轩
 • 倪新渊
 • 倪伟盛
 • 倪紫胜
 • 倪伟胜
 • 倪绍寒
 • 倪靖博
 • 倪绍云
 • 倪浩朝
 • 倪伟超
 • 倪伟峻
 • 倪伟诚
 • 倪雪诚
 • 倪商豪
 • 倪绍方
 • 倪浩修
 • 倪绍睿
 • 倪浩然
 • 倪晨瑞
 • 倪伟瑜
 • 倪商博
 • 倪新欢
 • 倪绍渊
 • 倪川钦
 • 倪商文
 • 倪圣超
 • 倪绍翔
 • 倪浩仁
 • 倪新博
 • 倪伟刚
 • 倪雪睿
 • 倪晨睿
 • 倪靖云
 • 倪浩睿
 • 倪雪瑞
 • 倪绍峻
 • 倪伟捷
 • 倪晨云
 • 倪雪峻
 • 倪唯仁
 • 倪晨峰
 • 倪浩捷
 • 倪商诚
 • 倪晨少
 • 倪商峻
 • 倪浩胜
 • 倪浩盛
 • 倪新朝
 • 倪靖渊
 • 倪新顺
 • 倪千超
 • 倪绍捷
 • 倪裕博
 • 倪绍刚
 • 倪野诚
 • 倪圣捷
 • 倪圣盛
 • 倪熙捷
 • 倪熙顺
 • 倪野胜
 • 倪鹤睿
 • 倪川善
 • 倪晨书
 • 倪川斯
 • 倪裕轩
 • 倪银朋
 • 倪瑞江
 • 倪瑞聪
 • 倪齐辰
 • 倪瑞远
 • 倪熙峻
 • 倪银宏
 • 倪睿余
 • 倪瑞延
 • 倪川瀚
 • 倪瑞余
 • 倪瑞宏
 • 倪福聪
 • 倪川祖
 • 倪银泽
 • 倪银鸿
 • 倪诚泽
 • 倪誓泽
 • 倪睿江
 • 倪瑞泽
 • 倪睿聪
 • 倪川峻
 • 倪诚宏
 • 倪银江
 • 倪诚均
 • 倪齐佑
 • 倪瑜辰
 • 倪新恩
 • 倪圣刚
 • 倪圣峻
 • 倪熙刚
 • 倪诚江
 • 倪睿远
 • 倪誓鸿
 • 倪瑜延
 • 倪新刚
 • 倪千峻
 • 倪齐宏
 • 倪瑜江
 • 倪新峰
 • 倪齐朋
 • 倪川刚
 • 倪瑜宏
 • 倪川洪
 • 倪诚鸿
 • 倪新洋
 • 倪齐泽
 • 倪靖刚
 • 倪瑜朋
 • 倪睿泽
 • 倪新峻
 • 倪靖轩
 • 倪银辰
 • 倪裕峻
 • 倪银延
 • 倪瑞辰
 • 倪睿辰
 • 倪千轩
 • 倪瑜鸿
 • 倪誓佑
 • 倪闻声
 • 倪诚祥
 • 倪睿绍
 • 倪睿浩
 • 倪睿邦
 • 倪睿伟
 • 倪福晨
 • 倪齐晨
 • 倪银伟
 • 倪豪常
 • 倪齐伟
 • 倪银邦
 • 倪玮崇
 • 倪瑜伟
 • 倪瑜祥
 • 倪福祥
 • 倪银浩
 • 倪银晨
 • 倪睿海
 • 倪誓浩
 • 倪银海
 • 倪齐浩
 • 倪瑞海
 • 倪瑞祥
 • 倪诚浩
 • 倪诚邦
 • 倪誓伟
 • 倪银祥
 • 倪睿祥
 • 倪瑜邦
 • 倪诚绍
 • 倪诚海
 • 倪瑞邦
 • 倪川雨
 • 倪新翼
 • 倪靖明
 • 倪千涛
 • 倪裕涛
 • 倪川涛
 • 倪川坤
 • 倪熙昌
 • 倪新昌
 • 倪川岩
 • 倪川岸
 • 倪新坤
 • 倪靖坤

倪姓男宝宝起名大全(适合五行喜水的宝宝)

 • 倪川博
 • 倪祺云
 • 倪健华
 • 倪敬清
 • 倪绍洋
 • 倪望杰
 • 倪健豪
 • 倪浩荣
 • 倪熙栋
 • 倪浩高
 • 倪海尊
 • 倪国恒
 • 倪晨方
 • 倪若恒
 • 倪彬华
 • 倪浩瑞
 • 倪健瀚
 • 倪绍福
 • 倪国福
 • 倪浩诚
 • 倪国渊
 • 倪若瀚
 • 倪浩文
 • 倪康云
 • 倪浩气
 • 倪楷闲
 • 倪浩恒
 • 倪健文
 • 倪若文
 • 倪熙寒
 • 倪熙胜
 • 倪望博
 • 倪强福
 • 倪彬博
 • 倪浩瑜
 • 倪若博
 • 倪莫闲
 • 倪鹤华
 • 倪熙盛
 • 倪楠雄
 • 倪绍文
 • 倪雪芹
 • 倪浩棋
 • 倪国华
 • 倪雪渊
 • 倪悟瀚
 • 倪绍博
 • 倪敬云
 • 倪康文
 • 倪浩博
 • 倪新渊
 • 倪苑瀚
 • 倪彬恒
 • 倪健洪
 • 倪浩藏
 • 倪苑博
 • 倪绍寒
 • 倪熙闲
 • 倪国峰
 • 倪若溪
 • 倪靖博
 • 倪绍云
 • 倪浩渊
 • 倪浩朝
 • 倪苑文
 • 倪健洋
 • 倪浩尧
 • 倪健渊
 • 倪楷博
 • 倪雪诚
 • 倪浩洋
 • 倪楠博
 • 倪雪元
 • 倪商豪
 • 倪楠云
 • 倪国文
 • 倪熙清
 • 倪健方
 • 倪绍方
 • 倪浩修
 • 倪熙尧
 • 倪康博
 • 倪若豪
 • 倪浩然
 • 倪浩嘉
 • 倪商博
 • 倪熙皓
 • 倪强洋
 • 倪新欢
 • 倪浩元
 • 倪强雄
 • 倪绍渊
 • 倪国云
 • 倪敬渊
 • 倪商文
 • 倪浩原
 • 倪浩仁
 • 倪新博
 • 倪雪睿
 • 倪国洪
 • 倪浩月
 • 倪靖云
 • 倪敬普
 • 倪浩睿
 • 倪浩闲
 • 倪国豪
 • 倪强华
 • 倪雪瑞
 • 倪若福
 • 倪熙云
 • 倪强博
 • 倪晨云
 • 倪雪峻
 • 倪晨峰
 • 倪英方
 • 倪健清
 • 倪浩捷
 • 倪浩豪
 • 倪浩胜
 • 倪浩盛
 • 倪若普
 • 倪康峰
 • 倪浩华
 • 倪靖渊
 • 倪彬渊
 • 倪苑福
 • 倪彬闲
 • 倪彬瀚
 • 倪裕博
 • 倪琪渊
 • 倪国闲
 • 倪彬洋
 • 倪熙欢
 • 倪浩凯
 • 倪熙捷
 • 倪浩雄
 • 倪熙顺
 • 倪若峰
 • 倪鹤睿
 • 倪雪景
 • 倪国雄
 • 倪彬文
 • 倪楷渊
 • 倪浩瀚
 • 倪健福
 • 倪银朋
 • 倪瑞江
 • 倪敬恒
 • 倪嘉宏
 • 倪熙峻
 • 倪福泽
 • 倪豪宏
 • 倪祺峰
 • 倪银宏
 • 倪川瀚
 • 倪楷峰
 • 倪瑞宏
 • 倪福聪
 • 倪豪泽
 • 倪银泽
 • 倪豪谦
 • 倪银鸿
 • 倪诚泽
 • 倪誓泽
 • 倪睿江
 • 倪瑞泽
 • 倪福宏
 • 倪诚宏
 • 倪银江
 • 倪敬峰
 • 倪敬洋
 • 倪敬洪
 • 倪熙刚
 • 倪福杉
 • 倪嘉朋
 • 倪诚江
 • 倪誓鸿
 • 倪嘉鸿
 • 倪齐宏
 • 倪瑜江
 • 倪新峰
 • 倪齐朋
 • 倪荣江
 • 倪瑜宏
 • 倪川洪
 • 倪诚鸿
 • 倪新洋
 • 倪齐泽
 • 倪瑜朋
 • 倪豪君
 • 倪睿泽
 • 倪熙原
 • 倪福江
 • 倪琪洋
 • 倪豪鸿
 • 倪福材
 • 倪豪江
 • 倪瑜鸿
 • 倪荣鸿
 • 倪闻声

倪姓历史名人:

倪斑——字元镇,号云林。元朝江苏无锡人。善画山水,多为水墨之作。以天真幽淡为宗,对后人水墨山水画有很大影响。与黄公望、王蒙、吴镇、并称为元末四大家。家有清闷阁,藏法书名画甚多。作有《清闷阁集》。
倪映典——字炳章。安徽合肥人。岳王会会员。清光绪三十四年(1908年)在安徽任炮兵管带,与熊成基计划在安庆运动新军起义。事被清吏侦知,后南下广州,继续从事革命活动。宣统元年(1909年)同盟会南方支部成立,任运动新军总主任。宣统二年率新军在广州起义,壮烈牺牲。年仅25岁。

倪姓聚集地:

迁徙分布
台湾姓氏,第九十五位的是倪。从其排列顺序,可以看出倪姓在台是不算多的。倪姓的最早迁台时在清代。据查,倪姓迁台的始祖,还是期开发台湾的功臣之一呢!
堂号
《姓氏考略》记载:即郳氏,兒氏,避仇改为倪。望出千乘。


上一条:倪姓女宝宝起名_姓倪的女孩名字(满分/高分)    下一条:严姓女宝宝起名_姓严的女孩名字(满分/高分)
本文标题:倪姓男宝宝起名_姓倪的男孩名字(满分/高分)
手机访问:https://wap.xingyunba.com/waparticle_48941.html
送彩金的娱乐平台 广东快乐十分最快开奖一定牛 p3开机号近10 西甲赛程2018-2019 幸运农场用什么软件
秒速赛车技巧 体彩排列7开奖结果查询 金虎佬大六肖中特网 2017赌博家破人亡案例 山西十一选五前二直选